ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Академия щастлив живот“ ЕООД, в т.ч. онлайн магазин на www.happylifeacademy.eu, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или    ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или ПОТРЕБИТЕЛИ, на услугите и електронния магазин на интернет адрес www.happylifeacademy.eu.

Ползвателите се задължават да се запознаят с Общите условия на www.happylifeacademy.eu и с визуализирането им на сайта те се задължават да ги спазват.

Общите условия съдържат информация за дейността на ДОСТАВЧИКА и ползването на електронния магазин на www.happylifeacademy.eu.

ТЕХНИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ РАБОТА С www.happylifeacademy.eu И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ.

Договорът се сключва на български език и спрямо него е приложимо българското законодателство.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.happylifeacademy.eu и съдържанието на направените от страните електронни изявления.

Страни по договора са Ползвателя и Доставчикът.
Доставчикът е „Академия щастлив живот“ ЕООД, а Ползвателят се идентифицира съгласно данните, предоставени при извършването на регистрация в сайта или при правене на поръчката.  

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока или услуга, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика чрез сайта по следната процедура:

  • Регистрация в www.happylifeacademy.eu и предоставяне на необходимите данни;
  • Извършване на поръчки на www.happylifeacademy.eu чрез акаунта на Ползвателя;
  • Избиране на стоки или услуги и добавянето им към „артикули в количка“;
  • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
  • Избор на способ и момент за плащане на цената;
  • Потвърждение на поръчката;

 

Ползвателят е длъжен да си осигури технически условия за осъществяването на достъп до сайта www.happylifeacademy.eu – достъп до техническо средство (компютър), достъп до Интернет, да се регистрира с имейл и парола на сайта www.happylifeacademy.eu, в случаите когато това е необходимо; поддръжка на техническите и информационни средства; и др.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТТА

„Академия щастлив живот“ ЕООД представя информационна дейност, базирана на извършвани проучвания и сертифицирани познания на лекторите. Тази дейност не представлява финансов, правен, медицински или какъвто и да било друг съвет, изискващ наличието на лиценз или специална квалификация. „Академия щастлив живот“ ЕООД не е лицензирано да предоставя такъв тип съвети или консултации, поради което предоставяните услуги не следва да се възприемат като такива.

 „Академия щастлив живот“ ЕООД извършва покупко-продажба на стоки (вкл. цифрови стоки) и услуги.

„Академия щастлив живот“ ЕООД не носи отговорност за грешки и неточности, които могат да бъдат установени в съдържанието на сайта, предлаганите услуги, материали и продукти и споделяната информация, или действията, които могат да бъдат предприети от Ползвателите на неговите услуги като резултат от съдържанието на сайта, предлаганите услуги, материали и продукти и споделената информация.

„Академия щастлив живот“ ЕООД или упълномощени от него лица не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети.

„Академия щастлив живот“ ЕООД не гарантира по стигането на конкретни резултати или очаквания на ползвателите вследствие на приложение на информацията, съдържащата се на сайта, предлаганите услуги, материали и продукти и споделената информация.

„Академия щастлив живот“ ЕООД не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

„Академия щастлив живот“ ЕООД не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта www.happylifeacademy.eu, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД, ЕИК: 205614901, регистрирано по ЗДДС, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Разсадник бл.. 22А вх В , имейл адрес: sales@happylifeacademy.eu и тел. 0879 222 036

ДАННИ ЗА WWW.HAPPYLIFEACADEMY.EU

www.happylifeacademy.eu представлява платформа, чрез която на Ползвателите могат да се предоставят цифрови услуги, достъпът до които е ограничен и се предоставя след даване на съгласие с общите условия.

Съгласие с общите условия се приема, че е налице след първоначално визуализиране на съдържанието на сайта www.happylifeacademy.eu и продължаване на работата с него, включително при правенето на поръчка през сайта.

www.happylifeacademy.eu съдържа и електронен магазин, достъпен на интернет адрес „www.happylifeacademy.eu“, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на стоки (вкл. цифрови стоки) и услуги, както и доставка на предлаганите от www.happylifeacademy.eu стоки и услуги.

Ползвателите могат да се регистрират в сайта и да създадат профил.

Ползвателите могат да преглеждат стоките и услугите, предлагани от Доставчика чрез сайта, да се запознават с основните характеристики на стоките, описание, цени и други.

Ползвателите могат да извършват електронни изявления, да сключват и прекратяват договори за покупко-продажба чрез интерфейса на сайта, както и да извършват плащания във връзка с договорите.

При  сключване на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани от www.happylifeacademy.eu, чрез сайта или по друг начин от разстояние, Доставчикът е длъжен да достави стоките и да прехвърли собствеността им на Ползвателите, съгласно разпоредбите на закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Ползвателите са длъжни да заплатят възнаграждение на Доставчика за стойността на доставените стоки. Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Начина на доставяне и плащане на възнаграждение се извършва в срокове и условия, посочени в електронния магазин на www.happylifeacademy.eu и настоящите общи условия.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването, респ. развалянето на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия. За електронни изявления се приемат и изпращането на съобщение на електронна поща (e-mail); натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя; отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че електронните изявления, направени по представените от страните средства за комуникация (email, телефонен номер, профил в социална мрежа и т.н.) ще се приема като такива, направени в писмена форма, собственоръчно подписани от страната, която е отправила електронното изявление и ще имат валидно действие спрямо всяка от страните.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„Академия щастлив живот“ ЕООД идентифицира Ползвателите на сайта чрез предоставените имейл и парола.

„Академия щастлив живот“ ЕООД има право да събира и използва информация относно Ползвателите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Ползвателя въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Академия щастлив живот“ ЕООД.

„Академия щастлив живот“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Ползвателя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Ползвателя, „Академия щастлив живот“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Посочените по-горе ограничения не се прилагат в случай, че за „Академия щастлив живот“ ЕООД възникне задължение да предостави личната информация за Ползвателя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

„Академия щастлив живот“ ЕООД събира и използва информацията на Ползвателите за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Ползвателя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Академия щастлив живот“ ЕООД.

С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Ползвателят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Академия щастлив живот“ ЕООД, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

При идентификацията Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД  , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД   по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за идентификация Ползвателят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД   данни. Ползвателят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД   има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ WWW.HAPPYLIFEACADEMY.EU

Сключването на договори за покупко-продажба на стоки чрез www.happylifeacademy.eu може да се прави без регистрация или с регистрация в сайта. Когато е необходима регистрация, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп до електронния магазин.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят свободно от Ползвателя. Ползвателят е длъжен да не предава, преотдава или по какъвто й да било начин прехвърля на трети лица правото си на достъп (парола за достъп и данни за оторизация), както и да не разпространява публично данни и информация, свързана с достъпа до сайта и електронния магазин.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

С извършването на регистрация и предоставянето на електронен адрес, Ползвателят се съгласява да извършва и получава по този електронен адрес електронни изявления, които страните приемат за валидни и обвързващи.

Освен чрез сайта, поръчки могат да се извършват чрез имейл, онлайн чат, Вайбър, Фейсбук или на място в офисите на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД. За да бъде валидно изявлението, с което се прави поръчка, Потребителите следва да посочат:

– идентификация на продукта;

– имена и телефон за връзка;

– адрес (при доставка по поща или с куриер);

Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД.

”АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД” си запазва правото да откаже поръчката поради липса на поръчаната стока или друга причина по негова преценка.

Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ на плащане на цената. При доставки на адреси извън територията на Република България Потребителят заплаща поръчката  
предварително.

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЗАЯВЯВАНЕ НА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Дата и час за лична или обща онлайн консултация се запазва след предварително заплащане на дължимата сума. При неявяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в уговорената дата и час или при отмяна на консултацията по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, закупената консултация се счита за изпълнена. При  предварителна отмяна на консултацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ е възможно същата да бъде отложена за друга дата и час, определени от ДОСТАВЧИКА.

Личните консултации се считат за индивидуална поръчка съгласно чл. 57, ал. 3 от Закона за защита на потребителите.

Личните консултации не представляват лекарска консултация или медицински съвет. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има физически или психически здравословни проблеми, последният следва да потърси съдействие от медицински специалист.

ЦЕНИ

Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите и услуги, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока ИЛИ УСЛУГА.

ПЛАЩАНЕ

Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Сумата се възстановява при условие, че Потребителят е спазил предвидения за това срок, съхранил е продукта в добър търговски вид и запазил не увредена опаковката.

При връщане на продукта чрез доставчик на куриерски услуги, разходите за това са за сметка на Потребителя.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://happylifeacademy.eu е възможно плащане чрез наложен платеж, в брой при получаване на стоката в офис или по банков път.

Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Потребителят получава потвърждение за извършеното плащане към „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД.

В случай, че не бъде издадена фактура, всеки Потребител, който желае да му бъде издадена такава е длъжен да се свърже с Доставчика и да заяви такава в рамките на текущия месец.

Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД  .

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://happylifeacademy.eu .

Преди изпращане на поръчаната стока, „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД   има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Доставката на стоките в рамките на територията на Република България се извършва чрез куриер, а доставка на стоки извън територията на Република България – по пощата. Превозвачът носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката след предаването й.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД   си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от:

– 14 работни дни /при доставка осъществена на територията на Република България чрез куриерска фирма Еконт/;

– 90 дни /при доставка осъществена в чужбина чрез български пощи, като в този случай е необходимо Ползвателят предварително да заплати цената на доставката/;

– 14 работни дни /при доставка за чужбина със специален куриер, като в този случай е необходимо Ползвателят предварително да заплати цената на доставката/.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската/пощенската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР. ЗАМЯНА НА СТОКИ.

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено “АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ” ЕООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. Стоките трябва да бъдат върнати в добър търговски вид със запазена не увредена опаковка.

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД публикува настоящия стандартен формуляр, който следва да се ползва за упражняване правото на отказ от договора:

За упражняване правото на отказ „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка, фактурата (ако има такава) и опаковката, като ги предаде на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да върне стоките за своя сметка, без да уведоми „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, счита се, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са продукти, направени по поръчка или съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани спрямо Потребителя;

Потребителя няма право да се откаже от договора когато предмет на договора е предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:

а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) търговецът е предоставил потвърждение за сключения договор.

При упражняване правото на отказ от договора от страна на потребителя търговецът може да възпрепятства всяко следващо използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, като например направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира профила на потребителя.

 

След упражняване правото на отказ от договора потребителят е длъжен да се въздържа от използване на цифровото съдържание или цифровата услуга и предоставянето им на трети лица.

 

РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица  и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

Рекламацията се подава писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Стандартен формуляр за рекламация се предоставя на Потребителя при поискване.

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и e-mail за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

– касова бележка или фактура;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

ЗАБРАНА ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТИ-ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД   (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД  , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Ползвателят е длъжен да не разпространява (вкл. чрез публикуване в печатни материали; в интернет пространството; копира, прехвърля или препродава на трети лица) за търговски или нетърговски цели материалите, предоставени от Доставчика.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД, последната има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД.
ЗА КНИГИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с прекратяването и развалянето на договора за покупко-продажба могат да бъдат отправяни и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия. За електронни изявления се приемат и изпращането на съобщение на електронна поща (e-mail); натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя; отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

„АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ“ ЕООД” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ:

Формуляр за рекламация на Онлайн поръчка, може да изтеглите от ТУК:

Линк към страницата на Комисия за защита на потребителите КЗП

Онлайн решаване на спорове към Европейската комисия – ТУК

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ДОСТЪП ДО ТЯХ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни о Доставчика, за което последният е длъжен в 7-дневен срок да уведоми всички Ползватели на www.happylifeacademy.eu, които имат регистрация.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.happylifeacademy.eu, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички продукти И УСЛУГИ в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът обработва и защитава личните данни на Ползвателя съгласно Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни.

Ползвателят се съгласява да предостави право на Доставчикът да изпраща на Ползвателя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения.

Ползвателят се съгласява да предостави право на Доставчикът да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на www.happylifeacademy.eu.

Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на www.happylifeacademy.eu

Доставчикът е длъжен да се въздържа от използване на всяко съдържание, което е различно от лични данни и което е предоставено или създадено от Ползвателя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено от Доставчика, с изключение на случаите, когато съдържанието:

  1. няма приложение извън контекста на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от Доставчика;
  2. се отнася само до дейността на Ползвателя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от Доставчика;
  3. е било обобщено с други данни от Доставчика и не може да бъде отделено от другите данни или може да бъде отделено от тях само посредством непропорционални усилия, или
  4. е било създадено съвместно от Ползвателя и от други лица и други ползватели могат да продължат да го използват.

Ползвателят има право да иска от Доставчика предоставя на негово разположение всяко цифрово съдържание, което не съставлява лични данни, предоставено или създадено от Ползвателя по време на използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца, с изключение на изброените в предходната клауза случаи. Потребителят има право да получи това цифрово съдържание безплатно, без да бъде възпрепятстван от Доставчика, в рамките на разумен срок и в широко използван машинночетим формат.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 11.06.2024 г.