ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , наричано по-долу АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://happylifeacademy.eu  (наричани по-долу Потребители), от друга.

АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205614901, със седалище и адрес на управление:  гр.София, ж.к. Разсадник бл 22А вхВ , имейл адрес: happylifeacademyeu@gmail.com телефон: тел. 0877222030;
АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://happylifeacademy.eu (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://happylifeacademy.eu всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  .

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяна от АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД e електронен магазин, достъпен на сайта https://happylifeacademy.eu , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуализирани подаръци и доставка на предлаганите от АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Чл. 3 (1) АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на superhosting и на IP адреса на Потребителя.
(2) АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  .

Чл. 4 (1) АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  .
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ПОРЪЧКА
Чл. 7 (1) Потребителите използват уебсайта на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   стоки в електронния магазин.
(2) Поръчките се извършват чрез интернет страницата, имейл, online чат, Скайп, Вайбър, Фейсбук или на място в офисите на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ (3) Потребителите следва да посочат:
– кой продукт са избрали (стандартно или експресно), код на продукта
– да прикачат снимки, текстове, лога и др. и да опишат идеята за визия.
– дават име и телефон за връзка
– дават адрес при доставка с куриер
– посочват повод за подаръка (това ще помогне при изработката на дизайна)
(4) След извършване на заявката Потербителите получават предложение за визия.
(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“
(6) ”.”АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД” си запазва правото да откаже поръчката поради липса напоръчаната стока или друга причина по негова преценка.

Чл. 8 (1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.
(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
(3) Времето за доставка не се включва във времето за изработка.
(4) Времето за изработка по време на празници, включително но не само Коледа, Св. Валентин и др. може да се удължи съобразно предвиденото в сайта на магазина.

 

ЦЕНИ
Чл. 9 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 10 АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 11 (1) АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  . Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 12 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://happylifeacademy.eu е възможно плащане чрез наложен платеж, в брой при получаване на стоката в офис или по банков път.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
(3) Банковите данни са както следва:

АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД
Банка
IBAN сметка в лева №:
BG
(4) За плащания по банков път задължително се издава фактура. За издаване на фактура на частно лице задължително е необходимо ЕГН.

Чл. 13 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 14 АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  .

ДОСТАВКА
Чл. 15 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://happylifeacademy.eu .
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 1-2 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 16 Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката.

Чл. 17 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ? и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 18 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 19 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 20 АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 21 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 22 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани;
Чл. 23 АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 24 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.
(3) АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД не отговаря за лош печат на подарък, в резултат на некачествени снимки изпратени от Потребителя.
(4) АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД не отговаря за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички подаръци се изработват или обработват ръчно.
(4) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(5) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
(6) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(7) Рекламацията се подава устно на посочения от „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(8). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(9) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. касова бележка или фактура;
    2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
    3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(10) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(11). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(12) Ако АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(13) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
(14) „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(15) Когато „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ГАРАНЦИИ
Чл. 25 Потребителите се ползва от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 26 „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 27 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  , АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД  .

(4) Да не разпространява текстове, аудио, фото, видео материали от курсовете, нито да използва получената информация за създаване на подобна или конкурентна услуга.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 28 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 29 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 30 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 31 Органите, регулиращи дейността на „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 32 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 33 (1) „АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми АКАДЕМИЯ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ЕООД   в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 34 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 35 При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.